Bakalaura studijas

 

Uzņemšanas noteikumi

 

Uzņemšanas termiņi

 

Informācija par budžeta vietu skaitu šeit

 

 


 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorsistēmas”

b

Mājas lapa  https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_43

 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. Tāpat “Datorsistēmu” bakalaura studiju programmā 3. kursā uzņem arī citu Latvijas augstskolu studentus, kuri beiguši pilnus divus kursus un apguvuši mācību priekšmetus saskaņā ar datorzinību bakalaura studiju programmas valsts standartu.

 

Iegūstamais grāds Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

 

Obligātie priekšmeti Matemātika,
Fizika,
Vispārīgā ķīmija,
Elektronika un elektrotehnika,
Datu struktūras,
Programmēšanas valodas,
Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati,
Datu bāzu vadības sistēmas,
Operētājsistēmas,
Objektorientētā programmēšana,
Datoru tīkli,
Mākslīgā intelekta pamati,
Programmatūras izstrādes tehnoloģija.

 

Specializējošie priekšmeti Adaptīvās datu apstrādes sistēmas,
Lietišķo datorsistēmu programmatūra,
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana,
Datorsistēmu projektēšanas pamati,
Programmatūras attīstības tehnoloģija un citi.


Humanitārie, sociālie priekšmeti Politoloģija,
Latvijas politiskā sistēma,
Socioloģija,
Uzņēmējdarbības ekonomika,
Uzņēmējdarbība un investīcijas un citi, kurus izvēlas pats students.

 

Papildus informācija Studiju programmu “Datorsistēmas” īsteno DITF Lietišķo datorsistēmu institūts. Institūts ir saņēmis QUESTE-SI (The Quality System of European Scientific and Technical Education-Labellisation and Scoring) balvu, kas pierāda institūcijas sociālās atbildības un ilgtspējas izglītības kvalitāti.

Studiju programma “Datorsistēmas” portāla Prakse.lv aptaujā ir kļuvusi par darba devēju ieteiktāko studiju programmu.

 

Studiju programmai piešķirts Euro-Inf kvalitātes zīmogs.

 

Studiju programmai piešķirts Euro-Inf kvalitātes zīmogs līdz 2016.gadam.

 

 


 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Datorsistēmas”

b

Mājas lapa  https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_45

 

Nepieciešamās priekšzināšanas “Datorsistēmu” programmas profesionālajās bakalaura studijas uzņem pretendentus ar vispārējo vidējo vai tai pielīdzinātu izglītību.

Pilns pamatstudiju cikls profesionālajā programmā “Datorsistēmas” sastāv no 3 gadu 1. līmeņa (koledžas) studijām un 1.5. gadu 2. līmeņa studijām. 2. līmeņa studijās var tikt ieskaitīti arī citas izglītības iestādes beiguši studenti pēc 1. līmeņa profesionālajām studijām programmētāja vai datorsistēmu un datortīklu administratora specializācijās.

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās un programmēšanas inženiera kvalifikācija.

 

Obligātie priekšmeti


Matemātika,
Ekonomika,
Sociālās attīstības modeļi,
Ievads studiju nozarē,
Sports,
Matemātika (speckurss),
Fizika,
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana,
Elektrotehnika un elektronika,
Inženierķīmija,
Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati,
Lietojumprogrammatūra,
Programmēšanas valodas,
Datorsistēmu uzbūve,
Datu struktūras un algoritmi,
Darba aizsardzība,
Civilā aizsardzība,
Operētājsistēmas,
Lielās datu bāzes un citi.

 

Specializējošie priekšmeti


Paralēlie procesi un valoda ADA ,
Lielu programmsistēmu izstrādes objektorientētā tehnoloģija un rīki,
Procesorientēta sistēmu izstrāde (studiju projekts),
Arhitektūrorientēta sistēmu izstrāde (studiju projekts),
Programmēšana datortīklu vidē,
Risinājumu apstrāde Microsoft vidē,
Informatīvo sistēmu drošība,
Biznesoptimizācija ar datortīkliem,
Lietojumrisinājumu izstrāde Flash vidē.

 

Humanitārie, sociālie priekšmeti


Vadīšanas teorija,
Vadības organizācija uzņēmumā,
Mazo uzņēmumu biznesa ekonomika un plānošana,
Uzņēmējdarbība un investīcijas,
Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati,
Vadības socioloģija un citi, kurus izvēlas pats students.

 

Programmēšanas prakse


Prakse paredzēta pēdējā kursa rudens semestrī un tās ilgums ir 10 nedēļas, 24 stundas nedēļā. Prakse tiek veikta paralēli studijām.

 

Papildus informācija


 

Studiju programmu “Datorsistēmas” īsteno DITF Lietišķo datorsistēmu institūts. Institūts ir saņēmis QUESTE-SI (The Quality System of European Scientific and Technical Education-Labellisation and Scoring) balvu, kas pierāda institūcijas sociālās atbildības un ilgtspējas izglītības kvalitāti.

 

 

Studiju programma “Datorsistēmas” portāla Prakse.lv aptaujā ir kļuvusi par darba devēju ieteiktāko studiju programmu.

 

Studiju programmai piešķirts Euro-Inf kvalitātes zīmogs.

 

 


 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Intelektuālas robotizētas sistēmas”

b

Mājas lapa  https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_57

 

Nepieciešamās priekšzināšanas


Pamatprasības: Lai uzsāktu studijas bakalaura akadēmisko studiju programmā „Intelektuālas robotizētas sistēmas”, nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība. Papildprasības: Lai uzsāktu studijas bakalaura akadēmisko studiju programmā „Intelektuālas robotizētas sistēmas”, studentam ir jābūt apguvušam fiziku, ķīmiju, algebru un ģeometriju atbilstoši vidējās izglītības prasībām.

 

Iegūstamais grāds


Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

 

Obligātie priekšmeti


Matemātika,
Fizika,
Teorētiskā mehānika (robotizētas sistēmas),
Robotu kinemātika,
Vispārīgā ķīmija,
Ievads studiju nozarē,
Elektrotehnika un elektronika,
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika,
Lietojumprogrammatūra,
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana,
Objektorientētā programmēšana,
Diskrētās struktūras datorzinātnēs,
Mākslīgā intelekta pamati,
Elektrotransporta vilces piedziņas,
Mikroprocesoru tehnika un citi.

 

Specializējošie priekšmeti


Digitālās elektronikas ievadkurss,
Robotizētu sistēmu modelēšanas pamati,
Robotu elektriskā piedziņa,
Autonomu un mobilu robotizētu sistēmu pamati,
Industriālo robotu vadības sistēmas un citi.

 

Humanitārie, sociālie priekšmeti


Vispārējā socioloģija,
Vadības socioloģija,
Mazās grupas un personības socioloģija,
Vadīšanas teorija,
Vadības organizācija uzņēmumā,
Uzņēmējdarbības ekonomika un citi, kurus izvēlas pats students.

 

Papildus informācija


Pēc bakalaura akadēmiskā vai profesionālā grāda iegūšanas, ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā maģistra akadēmisko studiju programmā (2 gadi) un iegūt inženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu datorsistēmās,vai maģistra profesionālo studiju programmā (2,5 gadi) un iegūt maģistra profesionālo grādu unprogrammēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju.